Châu PhiSở hữu những chiếc gai đủ nhọn để xuyên thủng da sư tử, nhím vẫn không thể dọa lửng mật bỏ chạy dù cố gắng đến đâu.

Video: Smithsonian