Phía Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết kế hoạch thận trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm kết quả các đơn vị hợp nhất sụt giảm. Ngoài ra, việc thoái vốn hoặc chuyển liên kết trong năm 2019 dẫn đến năm nay sẽ không còn hợp nhất các đơn vị này, dãn đến giảm doanh thu và lợi nhuận.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VGT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ghi nhận kế hoạch doanh thu hợp nhất 14.641 tỷ, giảm 27% và LNTT hợp nhất 382 tỷ giảm đến 50% so với thực hiện năm trước. Đây cũng là mức lãi thấp nhất 4 năm trở lại đây của Tập đoàn.

Cùng với đó, VGT cũng đặt chỉ tiêu riêng (công ty mẹ) với doanh thu 1.328 tỷ, giảm 5% và LNTT riêng 130 tỷ, giảm 56% so với năm 2019. Nguyên nhân sụt giảm mạnh do doanh thu từ cổ tức của các doanh nghiệp thành viên giảm 42% so với năm trước dẫn đến điều chỉnh mức chia cổ tức. Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính giảm do các doanh nghiệp bị khó khăn bởi dịch nên hoãn, giảm dòng tiền cổ tức, thuê tài sản về Tập đoàn.

Lên lộ trình hành động cho giai đoạn 2020 – 2025, Vinatex sẽ mua bán, tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong đó, nhận định vcác đặc điểm tình hình mới, mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Tập đoàn sẽ khó có cơ hội tiếp tục phát huy. Vinatex quyết định thay đổi mô hình quản lý, kinh doanh, công nghệ và sản phẩm theo hướng sáng tạo hơn.

Về công tác tái cấu trúc hệ thống, Tập đoàn sẽ không chỉ thoái vốn mà còn cả mua thêm vốn, mua thêm doanh nghiệp, đầu tư doanh nghiệp mới vào những khâu còn thiếu trong chiến lược phát triển.